top of page

Privacybeleid

Privacybeleid Leuvens Biofruitsap

Leuvens Bio-fruit(sap) hecht veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die zij verwerkt. Met dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) wenst Leuvens Bio-fruit(sap) duidelijk en transparant te zijn over wat er gebeurt als zij uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.
Indien u informatie wenst over de manier waarop Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens verwerkt via cookies en sociale plug-ins, kijkt dan even in het Cookiebeleid: https://leuvensbiofruitsap.be/Cookie-statement.WANNEER WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN GEBRUIKT?

Leuvens Bio-fruit(sap) verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens wanneer u:
. de website www.leuvensbiofruitsap.be (hierna de “Website”) gebruikt of met hen communiceert via email, telefoon, of een ander digitaal communicatiekanaal;
. een bestelling plaatst of aankoop doet op de webshop op de Website;
. een overeenkomst met hen afsluit en in dat kader met hen communiceert als klant of leverancier;


WIE IS LEUVENS BIOFRUITSAP?

“Leuvens Biofruitsap” verwijst in dit Privacybeleid naar:             
Leuvens Biofruitsap
Holsbeeksesteenweg 237

3010 Leuven           
België
Ondernemingsnummer BE 0764.706.824
RPR Leuven                
johan.alleman@hotmail.com
Leuvens Bio-fruit(sap) is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (of – zoals de wet het noemt – “verwerken”) van uw persoonsgegevens.             

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Leuvens Biofruitsap, dan kan u altijd contact opnemen met Leuvens Bio-fruit(sap) via het contactformulier https://leuvensbiofruitsap.be/contact op de Website of het e-mailadres johan.alleman@hotmail.com.
Als u niet tevreden bent met de reactie van Leuvens Biofruitsap, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.               

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT LEUVENS BIO-FRUIT(sap) EN WAAROM?

Wanneer u gebruik maakt van de Website van Leuvens Bio-fruit(sap) of met Leuvens Bio-fruit(sap) communiceert via telefoon, het online contactformulier, e-mail, of een ander digitaal communicatiekanaal, zal Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:

de communicatie tussen u en Leuvens Bio-fruit(sap) mogelijk te maken, waarbij Leuvens Bio-fruit(sap) zich beroept op het legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook;
. de inhoud van en de algemene ervaring op de website te verbeteren, waarvoor Leuvens Bio-fruit(sap) zich beroept op het legitiem belang om bezoekers een interessante online ervaring te kunnen bieden;
. gerichte communicatie, nieuwsbrieven, promoties, aanbiedingen en andere advertenties aan u te kunnen voorzien. Tenzij u een bestaande klant bent die al soortgelijke goederen of diensten van ons heeft gekocht en die Leuvens Bio-fruit(sap) wil bereiken met het eigen marketingmateriaal, zal Leuvens Bio-fruit(sap) u enkel communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties toesturen via email en andere elektronische communicatiekanalen tussen personen indien u expliciet toestemming heeft gegeven om dergelijke informatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere aanbiedingen te ontvangen.
. statistische analyses uit te voeren om de Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, waarvoor Leuvens Bio-fruit(sap) zich beroept op het legitiem belang om de Website en producten en diensten continu te verbeteren om u de best mogelijke ervaring te bieden.                           
. malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor Leuvens Bio-fruit(sap) zich beroept op het legitiem belang om de online aanwezigheid veilig te houden.
. te voldoen aan een wettelijke verplichting of redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of organen, inclusief de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, of van een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om deze in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichting, waarbij Leuvens Bio-fruit(sap) zich beroept op de wettelijke verplichtingen.                    
. Leuvens Bio-fruit(sap) te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in het legitiem belang is om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.
Om de bovengenoemde doelen te bereiken, verwerkt Leuvens Bio-fruit(sap) de volgende persoonsgegevens:
. de basisidentiteitsgegevens die u hen verstrekt, zoals naam, emailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;
. de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie u correspondeert, datum en tijd, enz.);
. technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IPadres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
. informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u surft, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt;
. publiek beschikbare informatie over uw profiel op sociale media;
. alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Wanneer u een bestelling of aankoop doet op de webshop op de Website, of wanneer Leuvens Bio-fruit(sap) een overeenkomst met u aangaat, hetzij als klant, hetzij als leverancier, zal Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:          

. de contractuele verplichtingen na te komen. Wanneer u klant of leverancier bent, vertrouwt Leuvens Bio-fruit(sap) op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat het met u heeft. Als u echter namens een bedrijf of een andere rechtspersoon optreedt, vertrouwt Leuvens Bio-fruit(sap) op het legitiem belang om met klanten en leveranciers te kunnen contracteren;
. de normale bedrijfsadministratie (bijv. facturering en relatiebeheer), waarvoor zij vertrouwt op de legitieme belangen om de activiteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren;
. te voldoen aan een wettelijke verplichting of redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of organen, inclusief de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, of van een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om deze in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichting, waarbij Leuvens Bio-fruit(sap) zich beroept op de wettelijke verplichtingen.
. zich te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in het legitiem belang is om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.


De persoonsgegevens die Leuvens Bio-fruit(sap) voor deze doeleinden verwerkt, zijn dezelfde persoonsgegevens als de 6 puntjes hierboven opgesomd en daarbovenop financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, btw-nummer, facturatie- of andere gegevens die zij nodig heeft om uw bestelling, aankoop of het contract uit te voeren. Leuvens Bio-fruit(sap) kan overigens ook andere persoonsgegevens verwerken die u verstrekt.
Wanneer u zich inschrijft voor de online nieuwsbrief, zal Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u de nieuwsbrief of andere elektronische communicatie te kunnen toesturen. Leuvens Bio-fruit(sap) zal u altijd om uw expliciete toestemming vragen alvorens het u een nieuwsbrief toestuurt, tenzij u een bestaande klant bent die zij op de hoogte wil houden van de producten en diensten. U heeft steeds de mogelijkheid om u af te melden voor de online nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief toe te sturen, verwerkt Leuvens Bio-fruit(sap) alleen uw e-mailadres.
Wanneer u Leuvens Bio-fruit(sap) uw visitekaartje overhandigt, verzamelt en registreert het de persoonsgegevens die op dat kaartje staan in het kader van normaal relatiebeheer. Leuvens Bio-fruit(sap) vertrouwt op het legitiem belang om het netwerk van contacten op te kunnen bouwen.
Alle bovenvermelde persoonsgegevens, ontvangt Leuvens Bio-fruit(sap) rechtstreeks van u. Het kan gebeuren dat Leuvens Bio-fruit(sap) bijkomende informatie ontvangt over uw voorkeuren en surfgedrag van partners als Facebook, Instagram en Twitter. Als uw meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en voor anderen beschikbaar maken, verzoekt Leuvens Bio-fruit(sap) u om hun respectievelijke privacybeleid te raadplegen:

. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy          
. Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720             
. Twitter: https://twitter.com/en/privacy                        
 

 


MET WIE DEELT LEUVENS BIO-FRUIT(sap) UW PERSOONSGEGEVENS?

Leuvens Bio-fruit(sap) deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met de volgende categorieën van ontvangers:
.  financiële instellingen, betalingsdienstaanbieders of betalingsinitiatiedienstaanbieders die hen in staat stellen uw betaling te verwerken;
. onderaannemers van Leuvens Bio-fruit(sap) met wie zij een overeenkomst heeft en die helpen de Website, de webshop en de daarbij horende functionaliteiten ter beschikking te stellen, zoals IT dienstverleners;
Leuvens Bio-fruit(sap) deelt uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier met andere ontvangers dan deze vermeld hierboven zonder uw expliciete toestemming hiervoor. Leuvens Bio-fruit(sap) heeft het voornemen uw persoonsgegevens enkel te verwerken in de Europese Economische Ruimte.     
 

 


HOE LANG BEWAART LEUVENS BIO-FRUIT(sap) UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer Leuvens Bio-fruit(sap) u om uw toestemming heeft gevraagd, tot het moment dat u uw toestemming intrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming als gevolg kan hebben dat u niet langer de volledige of een deel van de Website of andere communicatiekanalen kan gebruiken.
In deze bepaling voorziet Leuvens Bio-fruit(sap) u van de informatie die u nodig heeft om te beoordelen hoe lang zij uw persoonsgegevens identificeerbaar houdt.
Als algemene regel geldt dat Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens zal de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in deze bepaling wordt uitgelegd, is verstreken. Leuvens Bio-fruit(sap) kan uw persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat Leuvens Bio-fruit(sap) verhindert deze te verwijderen, of wanneer er een doorslaggevend belang is van Leuvens Biofruitsap, uw financiële instelling, de betalingsdienstenprovider, of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden.
Alle persoonsgegevens die Leuvens Bio-fruit(sap) via interacties met u verzamelt via de Website, sociale media, telefoon, e-mail en andere digitale communicatiekanalen zal Leuvens Bio-fruit(sap) zo lang bewaren als nodig is om met u te communiceren, maar ook om een historisch archief van onze communicatie te kunnen bijhouden. Dit stelt Leuvens Bio-fruit(sap) in staat om terug te keren naar eerdere communicatie als u bij henterugkomt met nieuwe vragen, verzoeken, opmerkingen of andere input.
Alle persoonsgegevens die Leuvens Bio-fruit(sap)  verzamelt om u de nieuwsbrief toe te sturen, zullen ze bewaren zolang u ingeschreven blijft op de mailinglijst.
Alle persoonsgegevens die Leuvens Bio-fruit(sap) verzamelt wanneer u uw visitekaartje overhandigt, bewaren zij zolang u hen niet verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen.
Alle persoonsgegevens die Leuvens Bio-fruit(sap) verzamelt in het kader van een bestelling of aankoop in de webshop of een contract met u als klant of leverancier, bewaart Leuvens Bio-fruit(sap) voor de duur van de contractuele relatie en ten minste tot 7 jaar daarna.
 

 


WAT DOET LEUVENS BIO-FRUIT(sap)  OM UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG TE BEWAREN?

Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die Leuvens Bio-fruit(sap)  verwerkt zeer belangrijk voor hen. Daarom doet Leuvens Bio-fruit(sap) z’n best om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze stappen omvatten onder meer de beperking van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden die Leuvens Bio-fruit(sap) u heeft meegedeeld. Leuvens Bio-fruit(sap) heeft ook technische en organisatorische maatregelen genomen om de infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouw en processen te beveiligen.
 

 


WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, geniet u een aantal rechten die u op de hieronder beschreven wijze kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat wanneer u een recht wilt uitoefenen, Leuvens Bio-fruit(sap) u om een identiteitsbewijs zal vragen. Ze doen dit om te voorkomen dat er een inbreuk in verband met persoonsgegevens plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat een onbevoegd persoon zich voordoet als u en een recht in uw naam uitoefent.
U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u Leuvens Bio-fruit(sap) kunt vragen om u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die Leuvens Bio-fruit(sap) over u heeft. U kunt zelfs een kopie van uw persoonsgegevens opvragen. Houd er echter rekening mee dat u moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten u toegang wenst te hebben tot uw persoonsgegevens.
Indien u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kan Leuvens Bio-fruit(sap) deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. Leuvens Bio-fruit(sap) kan u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van Leuvens Biofruitsap, onevenredig zou kunnen schaden.
U hebt het recht om te vragen dat Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens corrigeert als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die Leuvens Bio-fruit(sap) over u verwerkt onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef aan in welke context Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens gebruikt (bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen), zodat Leuvens Bio-fruit(sap) uw verzoek snel en accuraat kan beoordelen.
Als Leuvens Bio-fruit(sap) uw toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen, hebt u het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken.
U kunt Leuvens Bio-fruit(sap) verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Leuvens Bio-fruit(sap) ze heeft verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zal Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen Leuvens Bio-fruit(sap) verbieden om uw persoonsgegevens te verwijderen.
U kunt Leuvens Bio-fruit(sap) vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:


. gedurende de tijd dat Leuvens Bio-fruit(sap) uw verzoek om correctie van uw persoonsgegevens beoordeelt;
. gedurende de tijd dat Leuvens Bio-fruit(sap) uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens beoordeelt;
. wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar u geeft de voorkeur aan een beperking boven wissen;
. wanneer Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een rechtsvordering.


Wanneer Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens verwerkt op basis van de eigen belangen, d.w.z. u heeft Leuvens Bio-fruit(sap) geen toestemming gegeven en Leuvens Bio-fruit(sap) heeft ze niet nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, hebt u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leuvens Biofruitsap. Wanneer het belang van Leuvens Bio-fruit(sap) betrekking heeft op direct marketing, zal Leuvens Bio-fruit(sap) uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld de veiligheidsbelangen van Leuvens Biofruitsap, vraagt Leuvens Bio-fruit(sap) u om uw specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moet Leuvens Bio-fruit(sap) uw omstandigheden afwegen tegen de eigen belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat uw omstandigheden zwaarder wegen dan de eigen belangen, zal Leuvens Bio-fruit(sap) de verwerking van uw persoonsgegevens staken. Als de beoogde verwerking echter wordt gekwalificeerd als direct marketing, hebt u het recht om zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.
Wanneer Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens heeft verzameld op basis van uw toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering of de uitvoering van een overeenkomst met u, hebt u het recht om een kopie van ons te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, vraagt Leuvens Bio-fruit(sap) u hen een e-mail te sturen. U kunt hen bereiken via het contactformulier https://leuvensbiofruitsap.be/contact of via johan.alleman@hotmail.com .
U kunt er zeker van zijn dat Leuvens Bio-fruit(sap) een e-mail van u, waarmee u aangeeft een recht uit te willen oefenen, niet zal interpreteren als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek.
In een verzoek moet duidelijk worden aangegeven en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens heeft verkregen, zodat zij uw aanvraag snel en zorgvuldig kan behandelen. Uw aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.
Leuvens Bio-fruit(sap) zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zal Leuvens Bio-fruit(sap) u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.

bottom of page