top of page

Algemene Voorwaarden

Wat verstaan we onder partijen en voorwaarden? 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Leuvens Bio-fruit(sap) , met geregistreerd adres te Holsbeeksesteenweg 237, 3010 Kessel-Lo, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0764.706.824.

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Leuvens Bio-fruit(sap)  in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen Leuvens Bio-fruit(sap)  en de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Leuvens Bio-fruit(sap)  behoudt zich het recht om de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Leuvens Bio-fruit(sap)  is bereikbaar via http://www.leuvensbiofruitsap.be/.

Hoe komt de overeenkomst tot stand?

Leuvens Bio-fruit(sap)  besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijving, zoals weergegeven op de website.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Leuvens Bio-fruit(sap) en de Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden Leuvens Bio-fruit(sap)  gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Hoe worden de prijzen uitgedrukt?

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid.  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Leuvens Bio-fruit(sap) in zijn bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan de Koper heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Leuvens Bio-fruit(sap) worden gecorrigeerd. 

De op de site aangegeven individuele productprijzen worden steeds weergegeven zonder bijkomende kosten. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

Hoe verloopt de betaling?

Klanten hebben de mogelijkheid te betalen met Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, iDeal, Paypal of overschrijving. Klanten kunnen ook met Payconiq of contant betalen bij afhaling van het product.

Onze facturen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

Leuvens Bio-fruit(sap) behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de afhaling reeds heeft plaatsgevonden.

Hoe kan ik mijn product afhalen?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. De afhaalmomenten van Leuvens Bio-fruit(sap)  zijn wekelijks op zaterdag tussen 10u en 12u. De Koper kan steeds contact opnemen met Leuvens Bio-fruit(sap)  via mail of telefoon om een ander moment voor afhaling te bespreken. Zodra de af te halen producten op het opgegeven afhaaladres zijn opgehaald, gaat het risico over op de Koper.

In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product afgehaald kan worden.

Gebreken en klachtindiening

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na afhaling aan Leuvens Bio-fruit(sap)  schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Bij gebreke aan dergelijke kennisgeving, wordt de koper geacht de bestelling te hebben aanvaard als conform. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper.

Herroepingsrecht

Artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht bepaalt dat de Consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. 

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk meedelen aan Leuvens Bio-fruit(sap) :

- De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

- Naam en adres van de Consument;

- Handtekening van de Consument;

Een eventuele retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder binnen 14 kalenderdagen na gebruik van het herroepingsrecht. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Consument, behalve als het product niet conform is. Geopende goederen kunnen niet teruggestuurd worden naar Leuvens Bio-fruit(sap) .

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht zal Leuvens Bio-fruit(sap)  binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Consument aan Leuvens Bio-fruit(sap)  betaalde som, middels een door hen gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze. Bij onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Leuvens Bio-fruit(sap)  zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Leuvens Bio-fruit(sap) geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper Leuvens Bio-fruit(sap) hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Het openen van de verpakking, gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Leuvens Bio-fruit(sap) , zijn geheel op eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

Overmacht

In geval van overmacht is Leuvens Bio-fruit(sap) niet gehouden de verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Leuvens Bio-fruit(sap)  is gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. 

Intellectuele eigendom 

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Leuvens Bio-fruit(sap) , Holsbeeksesteenweg 237 3010 Leuven, met ondernemingsnummer BE 0764.706.824. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. 

Verwerking persoonsgegevens 

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het geldende privacy- en cookiebeleid, consulteerbaar via onze website. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Leuvens Bio-fruit(sap), of overeenkomsten die met Leuvens Bio-fruit(sap) gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.

Payment Methods

Payment Methods

  • ​Credit/Debit Cards

  • PayPal

  • Offline Payments

bottom of page